Make your own free website on Tripod.com
     
  Close  
   
     
 
Select Month:
 
 
 Events Name Date Days Masa Paksha Thithi
Sankasta Chathurthi (chandrodaya ratri 9:10, angaara) 03-08-04 Tuesday Adhika Shravana Krushna Thruthiya
Mangala Gowri Vratha, Simha Sankranthi
(Hosthila Pooje prathakaala 6:30 rinda 9.00)
07-08-04 Tuesday Nija Shravana Shukla Padya
Nagara Panchami 20-08-04 Friday Nija Shravana Shukla Chathurhti (Upa)
Varamahaalaxmi Vratha 27-08-04 Friday Nija Shravana Shukla Dwadashi
Bhodhayanopakarma, nuuthanancha 29-08-04 Sunday Nija Shravana Shukla Chaturdhashi
Raksha Bandhana (Poornima) 30-08-04 Monday Nija Shravana Shukla Poornima